اهميّت شناخت و معرفت نفس


طرح سؤال درباره اين موضوع: