نقش إمام هادى در مهدويت


طرح سؤال درباره اين موضوع: