شرح مختصر محتواى دعاى عهد (دعاى امام زمان (ع))


طرح سؤال درباره اين موضوع: