شرح فرازهايى از زيارت جامعة (مهدويت)

بخش: امامت

طرح سؤال درباره اين موضوع: