نقشه دقيق حضرت امام كاظم عليه السلام در حفظ جريان مهدويت در فرزندش امام رضا عليه السلام


طرح سؤال درباره اين موضوع: