خديجه كبرى عليها السلام در قرآن كريم


طرح سؤال درباره اين موضوع: