زهرا از منظر آيت الكرسى


طرح سؤال درباره اين موضوع: