كوثر در بهشت ، فاطمه در زمين


طرح سؤال درباره اين موضوع: