مقايسه ميان اصحاب كهف، امام حسين (ع)، امام مهدى (ع)


طرح سؤال درباره اين موضوع: